top of page

Zpracovatelská smlouva

 

Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem obchodních podmínek dostupných na www.nextinq.com/tos (dále jen „Obchodní podmínky“) mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1. Vymezení základních pojmů

 

1.1. Pojmy "Poskytovatel", "Uživatel", "Smlouva", "Aplikace" mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky a termíny "GDPR", "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření", jak je definují Podmínky ochrany osobních údajů dostupné na www.nextinq.com/privacy.

1.2. Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat obchodních partnerů Uživatele v souladu s požadavky GDPR.

 

1.3. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů Uživatele zpracovatelem, Uživatel je správcem těchto údajů.

 

1.4. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele. Tento souhlas může Uživatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.

2. Jaká data Poskytovatel zpracovává

 

2.1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Aplikace a poskytnutí podpory Uživateli při používání Aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.

 

2.2. Uživatel může do Aplikace vkládat osobní údaje o třetích stranách (zaměstnanci, klienti apod.) typu:

  • Jméno, příjmení

  • Kontaktní údaje: e-mail, telefon

  • Uživatel má možnost si vložit jakýkoli textový údaj do poznámek u kontaktu, u lístku.

3. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

 

3.1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování Aplikace formou Smlouvy (včetně např. podpory).

3.2. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v čl. 3.1 těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.

 

3.3. Uživatel uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v této Zpracovatelské smlouvě.

 

3.4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na www.nextinq.com/dpa-sub.

 

3.5. Poskytovatel bude informovat Uživatele o změnách subdodavatelů v smyslu Smlouvy. Uživatel proti změnám může v dané lhůtě vznést námitky. Legitimní námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného subdodavatele.

 

3.6. V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo chod aplikace, má Poskytovatel právo změnit subdodavatele bez předchozího upozornění Uživatele. Poskytovatel na takovou změnu upozorní Uživatele ex post a není tím dotčeno právo Uživatele na vyjádření legitimní námitky.

 

3.7. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů̊ bude zabezpečeno zejména následujícími způsoby:

  • Poskytovatel přijal a bude udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení nebo ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

  • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

  • Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této Smlouvy a umožní Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností.

4. Právo Uživatele exportovat data

 

4.1. Uživatel může požádat o export dat ze svého účtu, ale Poskytovatel má právo za to účtovat cenu odpovídající vynaloženému času a jiných nákladů spojených s takovým exportem.

5. Smazání dat

 

5.1. Data uživatelského účtu se mažou ihned s ukončením poskytování plnění Smlouvy.

 

5.2. Do šedesáti (60) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze záloh aplikace.

 

5.3. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.

6. Ostatní

 

6.1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

7. Účinnost

 

7.1. Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2019.

bottom of page